Uitnodiging ALV: 13 november 2019 aanvang 19.00 uur

Beste leden, ouders en verzorgers,

 

Het bestuur van vv Helpman nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,

die zal gehouden worden op woensdag 13 november 2019 in de kantine op sportpark Esserberg.

De aanvang van de vergadering is 19.00 uur tot uiterlijk 21:00 uur.

 

Komt allen en praat mee over de ontwikkeling en toekomst van vv Helpman.

 

Agenda: (onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen worden doorgevoerd)

 

 1. Opening
 2. vaststellen notulen vorig jaar
 3. Mededeling en ingekomen stukken
  Participatie, Gelijk Speelveld
 4. Bestuursverkiezing Geen mutaties
 5. Financiële Zaken
  verslag inkomsten en uitgaven
  begroting 2019/2020
  verslag kascommissie
 6. Voorstel Contributieverhoging
 7. Gelegenheid om vragen te stellen
 8. Sluiting

 

Indien u de stukken wil ontvangen dan graag een mail sturen naar secretaris@vvhelpman.nl. Deze worden een week voorafgaand via mail aan u toegezonden.

Ook vragen kunt u zenden naar dit emailadres voor 31 oktober.